За нас

Българо – Украинска индустриална камара

Българо – Украинска индустриална камара е създадена в град София на 10 юли 2012 година със статут на Съвет към Българската тьрговско-промишлена палата (БТПП) и е учредена на основание чл. 7 от Устава на БТПП.
Българо – Украинска индустриална камара насърчава и подпомага дейността на всички стопански и нестопански субекти, имащи за цел разширяване на българо-украинските търговско-икономически отношения, като проучва нормативната база и икономическото състояние на страните на членовете и тенденциите за тяхното развитие; съдейства за установяване на сътрудничество между фирми от страните на членовете и за развитие на създадените връзки между тях; организира сътрудничество между членовете на БУИК посредством разширяване обема на информация, чрез създаване на постоянна връзка между техните бази данни; предлага на държавните органи приемането на нормативни актове и подходящи икономически решения, стимулиращи взаимноизгодното сътрудничество в производствената, научно-техническата, търговската, финансовата дейност и услугите и т.н.
Членове на БУИК могат да бъдат физически и юридически лица, производители на стоки и услуги, търговци, включително и смесени българо-украински дружества, регистрирани по законоустановения ред в България или Украйна с подчертан интерес в развитието на двустранните търговско-икономически отношения; физически лица, които имат сериозен принос за развитието на българо-украинските икономически взаимоотношения; търговски представителства.

  • търсене на бизнес партньори сред украинските предприемачи.