За нас

Българо – Украинска индустриална камара

Българо – Украинска индустриална камара е създадена в град София на 10 юли 2012 година със статут на Съвет към Българската тьрговско-промишлена палата (БТПП) и е учредена на основание чл. 7 от Устава на БТПП.
Българо – Украинска индустриална камара насърчава и подпомага дейността на всички стопански и нестопански субекти, имащи за цел разширяване на българо-украинските търговско-икономически отношения, като проучва нормативната база и икономическото състояние на страните на членовете и тенденциите за тяхното развитие; съдейства за установяване на сътрудничество между фирми от страните на членовете и за развитие на създадените връзки между тях; организира сътрудничество между членовете на БУИК посредством разширяване обема на информация, чрез създаване на постоянна връзка между техните бази данни; предлага на държавните органи приемането на нормативни актове и подходящи икономически решения, стимулиращи взаимноизгодното сътрудничество в производствената, научно-техническата, търговската, финансовата дейност и услугите и т.н.
БУИК се създава със статут на Камара към Българската тьрговско-промишлена палата (БТПП) и се учредява на основание чл. 7 от Устава на БТПП. БУИК има самостоятелна разчетна сметка при БТПП. Набраните по сметката средства се разходват само за изпълнение на целите и задачите на БУИК. БУИК се създава за неопределено време и е отворен за нови членове.
Органи на БУИК са Общото събрание и Управителен съвет. БУИК се представлява от председателя и заместник председателя заедно и представителството се удостоверява с двата подписа, върху които секретарят полага знака на БУИК . Председателят и заместник председателят се избират от Общото събрание на БУИК с явно гласуване.
Камарата осъществява своята дейност под наименованието, което равнозначно може да бъде написано на три езика: на български език – „Българо – украинска индустриална камара”, на украински език – „Болгарсько-українська індустріальна палата” и на английски език – “Bulgarian – Ukrainian industrial chamber”
Членове на Камарата могат да бъдат физически и юридически лица, производители на стоки и услуги и търговци, включително и смесени българо-украински дружества, регистрирани по законоустановения ред в България или Украйна с подчертан интерес в развитието на двустранните търговско-икономически отношения, които имат сериозен принос за развитието на българо-украинските икономически взаимоотношения